Inbreng debat nota dieren­welzijn


29 maart 2022

Verheugd was de fractie van de Partij voor de Dieren dat eindelijk na 3 jaar de nota dierenwelzijn op de agenda staat. Dierenwelzijn, ik herhaal het nog maar eens WELZIJN. Er staan positieve punten in de nota, zoals de verwijzing naar dierethiek, de erkenning dat dieren en jawel ook vissen gevoel hebben en de intrinsieke waarde van het dier en onze verantwoordelijkheid daarin.

Minder verheugd zijn wij over de verwijzing naar belangen. Menselijke belangen kun je niet vergelijken met welzijn voor de dieren. Kijk naar de hengelsport. Zit het welzijn van de vis op hetzelfde niveau als het genot van de hengelaar? Nee. Hoe kun je op gelijk niveau het belang van de visser, plezier, afwegen tegen het leed voor de vis, een pijnlijke haak in je bek, waar je ook nog eens dood aan kunt gaan? Onmogelijk!

De nota gaat uit van conflictsituaties, betreurenswaardig. Het zijn niet de dieren die voor een conflict zorgen, maar eerder de mens. Het uitgangspunt voor deze nota moet zijn dat het welzijn van de dieren voorop staat. Waarbij we niet denken in conflicten maar in diervriendelijke oplossingen. In de nota komt relatief vaak het doden van dieren naar voren, wij zien niet in wat doden van dieren met het welzijn van dieren te maken heeft. Dit zou niet een uitgangspunt bij een nota dierenwelzijn moeten zijn. Als we het dierenwelzijn als uitgangspunt nemen krijgen we een hele andere nota en pas dan gaan we werken aan het samenleven met de dieren in onze Brabantse Delta.

In het eerste principe staat dat eerst onderzocht wordt of preventie wenselijk is bij overlast. Dit hoeft van ons niet onderzocht te worden of dat wenselijk is. Preventie zou altijd het uitgangspunt moeten zijn. Wij dienen daarbij dan ook de volgende motie in, met daarbij de opmerking dat de heren van der Kallen en Slenders hebben aangegeven moties altijd mee in te dienen zodat deze behandeld kunnen worden.

Motie Beleidsvisie Dierenwelzijn gravende dieren

Verder staan er een aantal vanzelfsprekendheden in de nota, zoals consistent en transparant handelen en dat de uitvoering van wettelijke taken te allen tijde de basis vormt. Wat we missen zijn werkelijke stappen ten aanzien van dierenwelzijn. Zo is er geen wettelijke taak of plicht die ons als waterschapseigenaar van gronden en pachtgronden verplicht op de hobbyjacht op onze grond toe te staan, dit is een vrije keuze, die je als privaatrechtelijk grondeigenaar zelf maakt. De opmerking in de nota over jacht voor wildbeheer en schadebestrijding is dan ook niet voldoende uitgewerkt en te kort door de bocht. Als privaat grondeigenaar heb je wel degelijk een keuze of je hobbyjacht en daarmee doel ik jacht op de 5 vrij bejaagbare diersoorten toe laat.

Vandaar de volgende motie met betrekking tot de hobbyjacht.

Motie Beleidsvisie Dierenwelzijn (hobby)jacht

In reactie op onze technische vraag of u onderschrijft dat hoe minder er gevist wordt , hoe groter het welzijn van de vissen is, geeft u aan dat het waterschap zich schaart achter diervriendelijk vissen. Diervriendelijk vissen is niet vissen. Ook hier kunnen we als waterschap keuzes maken. Het waterschap mag visrechten verhuren ze hoeft dit niet te doen. Daarom dienen wij de volgende motie in

Motie Dierenwelzijn Visrechten

Tweede termijn:

Voorzitter,

Al onze moties zijn verworpen, het is duidelijk dat het waterschap geen echte stappen wil maken ten aanzien van dierenwelzijn.

Ter aanvulling op mijn eerste termijn ten aanzien van de principes. Er staat dat de handelingskaders in het beleid het uitgangspunt zijn. Dit klinkt mooi en logisch. Daarbij wil ik twee opmerkingen maken. Ten eerste niet al het beleid ziet toe op het verbeteren van dierenwelzijn. Ten tweede komt niet al het beleid langs het Algemeen Bestuur ter beslissing. Afgelopen februari stond in Waterschap AA en Maas het Brabant breed Jacht- en faunabeheer beleid op de agenda, waar we in dit Waterschap nog niets over hebben mogen vernemen. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een verschrikkelijk beleidsdocument dat we absoluut niet kunnen onderschrijven maar waar wellicht het DB over beslist. Een dergelijk handelingskader is niet het onze.

Ten aanzien van het principe dat het doden van dieren als laatste redmiddel wordt ingezet als alle diervriendelijke mogelijkheden integraal zijn overwogen. Vooropgesteld, de Partij voor de Dieren ziet het doden van dieren überhaupt niet als een redmiddel bij dierenwelzijn. Alleen daarom al hebben wij hier moeite mee. Vervolgens wordt er gesteld dat er een integrale afweging plaatsvindt. Maar er wordt niet uitgelegd hoe deze integrale afweging dan plaats vindt en door wie?

Ook wil ik nog een punt maken ten aanzien van de geldende wet – en regelgeving waarnaar verwezen wordt. Uiteraard moet je bij het maken van beleid je houden aan de geldende wet – en regelgeving. Maar beleid maken is veel meer dan omschrijven dan wat voor wetgeving er is.

Kortom op dit moment vinden wij de nota te mager en deze reden genoemd in de eerste en tweede termijn, kunnen wij dan ook niet instemmen met deze nota en graag zou ik een stemverklaring willen afgeven.

Interessant voor jou

In plannen voor Halsters Laag ook rekening houden met vismigratie en -passeerbaarheid!

Lees verder

Visrechten in context Zwartenbergse Polder / Noordrand-Midden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer